Yazım Kuralları


I. Genel Kurallar

 1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olarak yayımlanmaktadır.
 2. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’ne yazı gönderimi http://pazarlama.org.tr/dergi/ sitesinden Makale Yönetim Sistemi’nden yapılacaktır.
 3. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Ulusal Pazarlama Kongrelerinde ve diğer konferanslarda sunulan bildiriler dipnotta belirtilmek suretiyle veya geliştirilmiş halleriyle yayın için dergiye gönderilebilir. Bu yazılar tekrar hakem değerlendirilmesine sunulur.
 4. Yazıların uzunluğu dergi formatında tablo ve şekiller dahil, kaynakça hariç olmak üzere 25 sayfayı (ya da 10.000 sözcüğü) geçmemelidir.
 5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, bütün yayın haklarına sahip olacaktır
 6. Yazarların unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini Makale Yönetim Sistemi’ne girmeleri gerekmektedir. Ancak; Makale Yönetim Sistemi’ne yüklenen çalışmalarda yazar isimlerine yer verilmemelidir.
 7. Dergiye verilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
 8. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 3 ay içerisinde yapılarak Makale Yönetim Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir. Üç ay içinde hakemler tarafından önerilen/istenilen düzeltmelerin yapılmaması durumunda, yazının değerlendirme süreci baştan başlatılacaktır.
 9. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce olarak yazılmış çalışmalar da yayımlanmaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde yazılmış olursa olsun en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe Öz ve İngilizce Abstract ayrı bir sayfa olarak yazılmalıdır. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak en az 3 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir.
 10. Yayımlanan yazının 5 adet tıpkıbasımı ve bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilecektir.

II. Yazım Kuralları

 1. Yazı, Word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. Yazı, kaynakça hariç 25 sayfayı veya 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
 2. Öz ve Abstract 10 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır.
 3. Kaynakça 12 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde tek satır aralığında yazılmalıdır.
 4. 4-Tablo ve Şekillerin içindeki yazılar 10 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman olarak yazılmalıdır. Tablo ve Şekiller metin içine ortalanarak yerleştirilmedir. Tablo başlıkları tablo üstüne, Şekil başlıkları şekil altına yazılmalıdır.
 5. Tablo başlıkları Times New Roman ve 12 punto olmalı ve kalın formatta yazılmalı, numaradan sonra nokta konularak başlığa devam edilmeli (Tablo 1.); başlık da yine Times New Roman ve kalın olmayan formatta kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 6. Makale başlığı tüm harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman, 12 punto, kalın formatta ve metni ortalayarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil olmak üzere tüm bölüm başlıkları, tüm kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın punto ile yazılmalı ve 1.; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.1.1. şeklinde numaralandırılmalıdır. Bunların dışındaki başlıklar italik olarak yazılmalıdır.
 7. Yazıda kullanılacak rakamlarda ondalık kesirler nokta ile ayrılmalıdır. Nokta ile ayrılan kesirlerden önce "sıfır" "0" kullanılmamalıdır (ortalama: 5.02; p < .05; AGFI: .92). Denklemler, sıra numaraları parantez içinde sayfanın sağında yer alacak şekilde ortalanmış olarak metin içinde yer almalıdır.

III. Yollamalar ve Kaynakça

Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

Metin içindeki yollamada:

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

 (Baker, 2000); (Baker, 2000: 375).

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(Hunt, 2002a: 35); (Hunt, 2002b: 40).

İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

(Hunt ve Morgan, 1996); (Hunt ve Morgan, 1996: 107).

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

(Lusch vd., 2007); (Lusch vd., 2007: 6).

Kurum yayınları:

(TUİK, 2015: 145).

 

Kaynakçada:

Kitaplar

Tek yazarlı kitaplar:

Aaker, D. A. (2008). Strategic Market Management. New York: John Wiley & Sons.

İki yazarlı kitaplar:

Cravens, D. ve Piercy, N. F. (2008). Strategic Marketing. London: McGraw-Hill Irwin.

İkiden çok yazarlı kitaplar:

Peter, J. P., Olson, J. C. ve Grunert, K. G. (1999). Consumer Behavior and Marketing. London: McGraw-Hill.

 

Makaleler

Tek yazarlı makaleler:

Baker, M. J. (2000). Selecting a Research Methodology. The Marketing Review,1(3): 373-397.

İki yazarlı makaleler:

Hunt, S. D. ve Morgan, R. M. (1996). The Resource-Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions. The Journal of Marketing, 60(4): 107-114.

İkiden çok yazarlı makaleler:

Lusch, R. F., Vargo, S. L. ve O’Brien, M. (2007). Competing Through Service: Insights from Service-Dominant Logic. Journal of Retailing, 83(1): 5-18.

 

Konferans Bildirisi

Pleck, J. (1979). Work-Family Conflict: A National Assessment. Annual Meeting of the Society for the Study of Social Problems, Boston, Mass., May 14-18.

Eryiğit, C. (2015). Yeniliğin Benimsenme Süreci. 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Haziran 6-8.

 

Derleme Yayınlar

Kaslow, W. ve Kaslow, S. (1992). The Family that Works Together: Special Problems of Family Businesses. Zedeck, S. (Der): Work, Families, and Organizations. San Francisco, Jossey Bass: 312-361.

Kurum Yayınları:

DPT (2006), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001-2005 (Ankara).

İnternet Kaynakları:

Çubukçu, M. (2009). Bu Kimin Zaferi? http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010).

Tezler

Simic, J.  (1993). A Comparison of SMEs in Greenland and the Fiji Islands. Doktora Tezi, University of Fjord.