Amaç ve Kapsam


Amaç

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, teorik pazarlama konularını ve gerçek işletme ve pazarlama uygulamalarını teori içerisinde incelemeyi, pazarlama teorileri ve kuramsal bilgi ve bulgularıyla, işletmelerin karar alma, süreç yönetimi ve faaliyetlerine yönelik sonuçların ortaya çıkmasını, pazarı oluşturan unsurlardan elde edilen verilerle, işletme yöneticilerine yönelik olarak ortaya çıkan bulguların, pratikte nasıl kullanılabileceğini açıklayan sonuçlar çıkarma amacına sahiptir. Ayrıca, ülkemizdeki pazarlama bilimi ve disiplininin uluslararası düzeydeki gelişimine katkıda bulunmak, pazarlama araştırmaları alanındaki metodolojik gelişime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak, pazarlama ve pazarlamayla ilgili tüm disiplinlerle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaların yayınlanabileceği geniş kapsamlı bir platformun oluşturulmasını sağlamak ve pazarlamayla ilgili sektörel faaliyetlere ışık tutmak, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin amaçları arasındadır. 

 

Kapsam

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, pazarlama ve pazarlama araştırmaları alanında pazarlama akademisyenlerine ve uygulamacılarına yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergimiz, teorik ve uygulamalı olarak, tüketici davranışları, uluslararası pazarlama, hizmet pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, pazarlama araştırmaları, ve pazarlamanın tüm alt alanlarrında, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmaları yayınlamaktadır. 

 

Hedef Kitle

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin hedef kitlesi, pazarlama alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılarla birlikte, pazarlama bilimiyle disiplinler arası çalışmaları kapsayacak şekilde, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iletişim, spor ve eğitim gibi alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılardır.