YAYIN ETİĞİ


YAYIN ETİĞİ KURALLARI

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi makale kabulü ve yayımında etik kurallara uymaktadır.

Bu kapsamda dergide Committee on Publication Ethics’in (COPE) Yayın Etiği Yönergeleri ve YÖK’ün Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergeleri kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

COPE Yönergesinin detaylarına https://publicationethics.org/ adresinden ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx adresinden ulaşılabilir.

 

 1. Dergi İmtiyaz Sahibinin Sorumlulukları
 1. Dergi sahipleri, derginin kişi veya ticari ortakların etkisi altında kalmadan yayın kurulu kararlarının bağımsızlığını sağlamalı ve korumalıdırlar.
 2. Dergi sahipleri, yayımlanan tüm makalelerin telif haklarını korumalı ve kaydının alındığından emin olmalıdırlar.
 3. Dergi sahipleri, derginin araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak yayımlandığından emin olmadırlar.
 4. Dergi sahipleri, derginin amacı, kapsamı ve yayın etiği kurallarına uygun makalelerin yayımlanacağı kararını veren editörlere müdahalede bulunmamalıdırlar.
 5. Dergi sahipleri, yayın etiği kuralları ve olası intihallere karşı tedbirler alınmasını, etik standartlardan ödün verilmemesini ve intihali önleyen bir sistemin benimsenmesini teşvik etmelidirler.

 

 1. Editörün Sorumlulukları
 1. Editörler, dergide yayımlanan çalışmaların incelenmesinde adil bir hakem süreci sağlayarak; çalışmaların nitelikli kişiler tarafından değerlendirildiğinden emin olmalıdırlar.
 2. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların hiçbir önyargı altında kalmadan değerlendirildiğinden emin olmalı ve görevler yerine getirilirken cinsiyet, etnik köken, dini inanç, politik görüş vb. açılardan ayrımcılık yapılmamasına özen göstermelidirler.
 3. Editörler, yayıncılık ve hakem incelemeleri ile ilgili araştırmaları ve yenilikleri takip etmeli ve ilgili kişileri bu konuda teşvik etmelidirler.
 4. Editörler; okuyucular, yazarlar ve hakemlerin varsa sorunlarını çözmek ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf etmelidirler.
 5. Editörler, hem kendi aralarındaki olası çıkar çatışmalarına hem de yazar, hakem ve yayın kurulu üyelerinin olası çıkar çatışmalarına izin vermemelidirler.
 6. Editörler, olası intihal durumlarında gerekli yaptırımları uygulayabilirler.
 7. Dergiye gönderilen çalışmalar hakkındaki bilgiler sadece editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılmalıdır.

 

 1. Hakemlerin Sorumlulukları
 1. Hakemler, dergiye gönderilen çalışmalar arasından sadece kendi uzmanlık alanları ile ilgili çalışmaların hakemliğini kabul etmelidirler.
 2. Hakemler, dergiye gönderilen çalışmaları değerlendirirken adil ve tarafsız olmalı ve değerlendirmelerini zamanında yapmalıdırlar.
 3. Hakemler sorumlu oldukları çalışmaları incelerken yorumlarını her zaman düzgün bir üslupla, açıklayıcı ve objektif olarak yapmaya özen göstermelidirler. Sonucu olumsuz olan çalışmalarda hakemler, hazırladıkları raporlarda çalışmanın eksiklerini ve kusurlarını somut ve detaylı bir şekilde belirtmelidirler.
 4. Hakemler, inceledikleri çalışmalarda olası araştırma ve yayın intihalleri ile ilgili görüşlerini açık bir şekilde editör/editörlere bildirmelidirler.
 5. Hakemler, bir çalışmayı değerlendirmeden önce, varsa olası menfaat çatışmalarını editöre bildirmelidirler.
 6. Hakemler, ticari amaç taşıyan çalışmaların değerlendirilmesini reddetmeli ve editör/editörlere bildirmelidirler.
 7. Hakemler, hakemlik sürecine ilişkin iyileştirmelere en iyi şekilde adapte olabilmek için hakem uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmelidirler.

 

 1. Yazarın Sorumlulukları

Dergiye makale gönderen yazarların derginin etik kurallarını ve yayın ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre yazarların kaçınmak zorunda oldukları bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı başlıca eylemler şunlardır;

 1. İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
 2. Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
 3. Çarpıtma: araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
 4. Tekrar Yayım: mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 5. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak
 6. Haksız Yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek,
 7. Çıkar Çatışması: Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.
 8. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
 9. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarda hasta haklarına saygı göstermemek,
 10. İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
 11. İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
 12. Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak
 13. Dayanıksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
 14. Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
 15. Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
 16. Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,
 17. Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
 18. Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendire ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,
 19. Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
 20. Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

 

Öte yandan, yazarların dergiye gönderdikleri çalışmalar “Ithenticate” veya “Turnitin” programlarında incelemeye alınacaktır. Benzerlik oranı ’den fazla çıkan çalışmalar veya yukarıda belirtilen etik dışı kurallardan herhangi birine başvurulduğu tespit edilen makaleler kabul edilmeyecektir.

Eğer bir çalışmada intihal tespit edilirse yayın kurulu tarafından atılan ilk adım yazarlarla iletişim kurmak ve intihalin tespit edildiğini bildirmektir. Yazarlar hatalarını kabul ederse, makale reddedilir ve bu durum yazarların bağlı olduğu kuruma iletilir. Eğer çalışma yayınladıktan sonra intihal tespit edilirse, yazarlar bu durum hakkında dergiye itirafta bulunmalıdırlar. Editörler konu ile ilgili gerekli özeni gösterdikten ve intihali onayladıktan sonra çalışmayı iptal etme hakkında sahiptirler. Yazarlar dergi tarafından kara listeye alınabilir ve tüm bağlı (üye) dergilerinin bilgilendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, yazarlar intihali reddederlerse, editörler COPE yönergeleri kapsamına uygun önemler alabilirler.