Kolokyum Yönergesi


PPAD Doktora Kolokyumu

Kolokyum; pazarlama alanında doktora yapan kişilerin tez araştırmalarını diğer doktora öğrencileri ve pazarlama alanındaki akademisyenler ile tartışma olanağı sunan, öğrencinin geri bildirim almasına olanak sağlayan ve kısmen biçimsel olmayan bir yapıda gerçekleştirilen akademik bir tartışma platformudur. PPAD Doktora Kolokyumu, PPAD Yönetim Kurulu (YK) ve ilgili yıl için Pazarlama Kongresini düzenlemekle yetkilendirilmiş üniversitenin Kongre Düzenleme Kurulu (KDK) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilir. PPAD Doktora Kolokyumu her yıl Pazarlama Kongresi kapsamında kongre başlangıç tarihinden (bildiri sunumları başlamadan önceki gün) kongrenin yapıldığı üniversitede ya da kongrenin gerçekleştirildiği fiziki mekanda yapılır. Kolokyuma katılacak öğrenci sayısı her yıl Ulusal Pazarlama Kongresi web sitesi içinde yer alan Kolokyum kısmında ilan edilir.

Kolokyumun Amaçları

PPAD Doktora Kolokyumunun amaçları aşağıdaki üç maddede belirtilmiştir:

a. Doktora tezlerinin kalitesini ve uluslararası literatüre katkısını artırarak, pazarlama alanındaki saygın dergilere kabul oranını artırmayı amaçlar.

b. Araştırmaların paylaşılarak doktora öğrencilerinin ufkunu geliştirir ve biçimsel olmayan bir akademik gelişme ortamı yaratır.

c. Doktora öğrencilerinin hem kendi aralarındaki hem de diğer akademisyenler ile iletişimini güçlendirerek gelecekteki ortak çalışmalara zemin hazırlar.

Kolokyum Yürütme Kurulu Ve Kurul Başkanının Belirlenmesi

Kolokyum Yürütme Kurulu, başkan dahil beş kişiden oluşur. Kolokyum Başkanı düzenleyici üniversite KDK tarafından PPAD YK’nun onayına sunulur.

Kolokyuma Başvuru Şartları

Pazarlama alanındaki doktora tezlerinin değişik aşamalarında olan öğrenciler kolokyuma başvurabilir: Tez önerisi öncesi aşama, araştırma tasarımının ayrıntılandırılması aşaması, veri toplama sonrası/analiz aşaması. Kolokyuma katılacak öğrencilerden Pazarlama Kongresi’ne katılım ücreti dışında bir ödeme istenmez.

Kolokyum Kabul Kriterleri

Kolokyuma adaylar ekte belirtilen formattaki yapılandırılmış özet ile başvururlar. Doktora tezinde bulunulan aşamaya göre özette yer alacak bilgiler farklılaşacaktır. Yapılandırılmış özet 5-10 sayfa arasında, Times New Roman 12, 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Özetin hazırlanmasında genel ifadelerden kaçınılması ve hakemlerin değerlendirme yapıp geri bildirimde bulunabilecekleri düzeyde bilgi içermesi önemlidir. Başvuruda tez danışmanının imzalı onayının bulunması gerekir.

Kolokyum Yürütme Süreci

Kolokyum paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilir. Her bir oturumda konu ve/veya yöntem açısından benzer tezler tartışılacağından dolayı katılan adaylar tüm oturum boyunca salonda bulunurlar. Her bir oturumda en fazla 3 tez ele alınır. Toplantılar kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve sunuş yapacak öğrenciler ve oturumda görevli öğretim üyeleri dışında sadece tez danışmanının katılımına açık olacaktır. Oturumlar 2,5-3 saat sürer ve her bir tezin tartışılmasına 45-60 dakika süre ayrılır.