Yayın Fırsatları


Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

ULAKBİM TR-Dizin

Advanced Sciences Index (ASI)

AcademicKeys

EBSCO, Cite Factor, Asos Index

Gönderilen makaleler hakemlik sürecine dahil edilerek değerlendirilecektir.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

ULAKBİM TR-Dizin

Electronic Journals Library

Open Academic Journals Index

Open J-Gate

ProQuest

Research Bible

Sobiad

Ulrich’s Periodical Directory

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

ASOS INDEX (Academia Social Science Index)

Research Bible Academic Resource Index

Google Scholar

Eurasian Scientific Journal Index

SIS - Scientific Indexing Services

Sobiad

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Pazarlama Özel Sayısı

Index Copernicus, I2OR, EuroPub, Asos Index, ROAD, Journal Factor, Cite Factor, Google Scholar

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar

Asos Index

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi

EBSCO Business Source Corporate plus